دات نت نیوک
X

برای دانلود قالب PDF در اندازه واقعی، طرح مورد نظر را انتخاب نمایید:

 • دانلود قالب کارت ویزیت 8.5X5.5cm افقی

  دانلود قالب کارت ویزیت 8.5X5.5cm افقی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 5.5X8.5cm عمودی

  دانلود قالب کارت ویزیت 5.5X8.5cm عمودی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 9X5cm افقی

  دانلود قالب کارت ویزیت 9X5cm افقی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 5X9cm عمودی

  دانلود قالب کارت ویزیت 5X9cm عمودی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 9X5.5cm افقی

  دانلود قالب کارت ویزیت 9X5.5cm افقی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 5.5X9cm عمودی

  دانلود قالب کارت ویزیت 5.5X9cm عمودی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 17X5.5cm افقی

  دانلود قالب کارت ویزیت 17X5.5cm افقی

 • دانلود قالب کارت ویزیت 10X9cm عمودی

  دانلود قالب کارت ویزیت 10X9cm عمودی