دات نت نیوک
X

برای دانلود قالب PDF در اندازه واقعی، طرح مورد نظر را انتخاب نمایید:

  • دانلود قالب فلایر A5 21X14.8cm افقی

  • دانلود قالب فلایر A5 14.8X21cm عمودی

  • دانلود قالب فلایر A4 29.7X21cm افقی

  • دانلود قالب فلایر A4 21X29.7cm عمودی

  • دانلود قالب فلایر A3 42X29.7cm افقی

  • دانلود قالب فلایر A3 29.7X42cm عمودی

  • دانلود قالب فلایر 30X60cm افقی

  • دانلود قالب فلایر 30X60cm عمودی